ما را دنبال کنید

جستجوگر

شخضیت های مرتال کمبت

اطلاعات

ادمین 306 بازدید 0

  • نام اصلی : کوئای لیانگ
  • جنسیت : مذکر
  • اصلیت : اقلیم زمین ،چین
  • محل سکونت : اقلیم زمین
  • گونه زیستی : انسان/ یخ ابزار
  • مرتبط با : لین کوعِی
  • اسلحه ها : 

ایس اسپکتر (مرتال کمبت 3،مرتال کمبت 4)

شمشیرکوری (مرتال کمبت اتحاد مرگبار تا مرتال کمبت 11)

  • سبک مبارزه:

شتوکان (مرتال کمبت اتحاد مرگبار تا مرتال کمبت آخرالزمان)

پی گوآ (مرتال کمبت اتحاد مرگبار،مورتال کمبت فریب خوردگی)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فنون 

مرتال کمبت 1 , 2

فریز:مربعجلوپایین

اسلاید: دفاع +ضربدر+مربع+عقب

فیتالتی: مثلثجلوپایینجلو(نزدیک)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فیتالیتی

نسخه 11
ICE-Cutioner ! (وسط)

عقبجلوعقبمثلث

Frozen in Time !

Circleعقبپایینعقب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ